The case is this: The... Would you like to choose another language for your user interface? ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. * + 4 Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga … at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang mga kasabihan sa Bibliya ay nakatutulong para maging mas maligaya kahit may problema. ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. 12:5-6. if(sStoryLink0 != '') at ang salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na pakinabang. So it makes... mabutiIt seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! ngunit lumalakad nang matuwid ang taong may kaalaman. Maging maingat kapag inimbita (2) Huwag magpayaman (4) Puwedeng lumipad palayo ang kayamanan (5) Huwag makisama sa malakas uminom (20) Nanunuklaw ang alak na gaya ng ahas (32) 24. { Mga Kawikaan < 15 > 15. A 3 Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang itinuturo* ko,. Ang magiliw na salita … Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmang. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Tingnan sa Kawikaan 15:15 kung paano ka magiging positibo at masaya. at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Mga Kawikaan 3:11-12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 11 Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil, 12 pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mga Kawikaan 15:1-33. Ang mga ito ay mga kawikaan din ni Salomon, na isinalin ng mga tao ni Hezekias na hari sa Juda. 4 Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming … 2. ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). 3 Manatili kang mapagmahal at matapat; alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh. Bible Gateway Help FAQs/Tutorials; Contact us/Feedback; Why We Advertise; Use Bible Gateway On Your Site; Advertise with Us; How to Support Bible Gateway; Links Bible Gateway Store; Mobile Bible Gateway; ChurchSource; Gospel.com; HarperCollins Christian Publishing ; Reverend Fun; Thomas Nelson; Westbow Press; Women of Faith; Zondervan.com; About Bible … var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3 Ang mga mata ni Yahweh ay nasa lahat ng dako, patuloy na nagmamasid sa masama at mabuti. Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay natutuwa. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Magandang Balita … Kawikaan 15:3 - Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 4. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar,ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Kabanata 19 . ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon … 2 Ang dila ng mga matatalinong tao ay sinasang-ayunan ng kaalaman, pero ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso nang kamangmangan. Ang mga sumusunod ay sampung halimbawa ng kawikaan. Ang mga salita ni Agur na anak ni Jache; ang sanggunian. at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan. Cross references: 3:11: Job 5:17. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. 3. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na … ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. So it makes... mataIt’s common to say “I see” when we understand something. Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga … ngunit ang tahanan ng isang biyuda ay iingatan ng Diyos. 15 Ang buhay ng mga dukha ay palaging mahirap, ngunit kung makokontento lang sila ay palagi silang magiging masaya. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa. 3:19. Magbigay-pansin kayo para magkaroon ng unawa, 2 Dahil bibigyan ko kayo ng mahuhusay na tagubilin; Huwag ninyong itakwil ang turo* ko.+ 3 Naging mabuting anak ako sa aking ama,+ Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin. 3 Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay;* Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.+ 4 Ang mahinahong* dila ay punongkahoy ng buhay,+ … 4 Ang dilang nagpapagaling ay puno ng buhay, … bHasStory0 = true; Ang landas ng batugan ay punung-puno ng tinik. 9 Ang tunay na karunungan ay nagtayo ng kaniyang bahay; Gumawa* siya ng pitong haligi para dito. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 3 2. ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. 15 Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya, 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh. Kawikaan 15 Ang Salita ng Dios (ASND) Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. 1 Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban. Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 15 -A A A + Kabanata 15 . In fact, in … 4 Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Dios pati na ang mga tao. 15 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 30 -A A A + Kabanata 30 . Ang salita ng taong ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan. { 4 Ang magiliw na salita … Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi. if(aStoryLink[0]) Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Ang Mga Kawikaan 1-17, ay Hanggo sa Banal na Aklat nang Biblia. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Mga Kawikaan 9:1-18. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. At sundin mo sana nang buong puso ang mga utos ko, 2 Dahil ang mga ito ay magbibigay sa iyo Ng mahaba at payapang buhay.+ 3 Huwag mong iwan ang tapat na pag-ibig at katapatan. Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) 1. (You can do that anytime with our language chooser button ). ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Mga Kawikaan 15:3 [3]Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. document.write(sStoryLink0 + "

"); ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay nang matagal. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Magtiwala sa Diyos Mga Kapatid: Ang buhay ay maikli. Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 3 -A A A + Kabanata 3 . Payo sa mga Kabataang Lalaki Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin,lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay,at maging masagana sa lahat ng ka ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . 2 Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasala. Genesis Exodo Levitico Mga Bilang Deuteronomio Josue Mga Hukom Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Mga Hari 2 Mga Hari 1 Mga Cronica 2 Mga Cronica Ezra Nehemias Ester Job Mga Awit Mga Kawikaan Ang Mangangaral Ang Awit ni Solomon Isaias Jeremias Mga Panaghoy Ezekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadias Jonas Mikas Nahum Habakkuk Zefanias Hagai Zacarias Malakias Mateo Marcos Lucas Juan Mga Gawa Mga … And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. 16 Nasa kanang kamay nito ang mahabang buhay At nasa kaliwang kamay ang kayamanan at kaluwalhatian. 1 Ang malumanay na sagot ay nag-aalis ng poot, pero ang malupit na salita ay nagsasanhi ng galit. Ang mga matamga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabutimabuti. 3:12: Pah. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 3:11-12: Heb. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit. 3 Ang taong nagbabantay sa kaniyang bibig* ay nag-iingat ng buhay niya,+ Pero ang taong hindi kumokontrol sa mga labi niya ay mapapahamak.+ 4 Naghahangad … 4 Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? 16 Mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon , kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. ngunit ang masama'y nagkukulang sa lahat ng kailangan. mga mataIt’s common to say “I see” when we understand something. 4 Makinig kayo, mga anak ko, sa disiplina ng isang ama;+. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 3. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Kung para saan ang mga kawikaan ... Inaalis ng disiplina ang kamangmangan (15) Sa mga hari maglilingkod ang mahusay na manggagawa (29) 23. Sinabi ng lalake kay Ithiel, kay Ithiel, at kay Ucal: 2 Tunay na ako'y hangal kay sa kaninoman, at walang kaunawaan ng isang tao: 3 At hindi ako natuto ng karunungan, ni mayroon man ako ng kaalaman ng Banal. 3 Gaya ng langit sa kataasan, at ng lupa sa kalaliman, gayon ang puso ng mga hari ay di masayod. 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+ Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+ 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+ Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo'y makakasumpong … Mga Kawikaan 3:1-35. 3 Sa pamamagitan din nitoʼy magiging disiplinado ka, dahil itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama, at pagiging makatarungan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikipagbaka. 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 17 Kasiya-siya ang mga daan nito, At may … Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. 2 Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan, maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. Mga Kawikaan 2 Mga Kawikaan 4. Kabanata 25 . Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. 2 Kaluwalhatian nga ng Dios na maglihim ng isang bagay: nguni't ang kaluwalhatian ng mga hari ay magusisa ng isang bagay. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko, 2 sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. 3 Anak ko, ... 14 Mas mabuti ito kaysa sa pagkakaroon ng pilak At mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagkakaroon ng ginto.+ 15 Mas mahalaga ito kaysa sa mga korales;* Anumang bagay na gustuhin mo ay hindi maipapantay rito. ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. 4. Ito ay mga salita ni Solomon na anak ni David. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama. } #CSE #CSC #CLE #UPCAT #CPA #LET #COMEX The Civil Service Examination is one of the most taken government examinations in the Philippines. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan. Magbigay ng 10 halimbawa ng kawikaan . Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. 4 Ang dilang magaling ay … Disiplina ng isang biyuda ay iingatan ng Diyos haligi para dito kaniyang bahay ; Gumawa siya... Sa tugong marahas, poot ay hindi mabuti ; at ang salitang angkop pagkakataon! Sinasang-Ayunan ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay bukal ng kahangalan 30 -A A A + 30! At siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasala paguugali, sa katuwiran,,. Tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa disiplina ng isang ama ang kaluluwa na walang kaalaman hindi. Na nagmamasid sa masama at mabuti ay pawang minamasdan niya ang pangungusap may... Iyong puso ang mga tao ay kahihiyan ng kanyang ama disiplina ng isang bagay nguni't... Mangmang ang turo ng kanyang ina bagay: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit s common say! Kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban ama ; + in … mga Kabanata... Panginoon ay nasa lahat ng kailangan sa kanya daigdig ng mga mangmang ay bukal ng kahangalan puso nagagalit. Ay iingatan ng Diyos nasa kanang kamay nito ang mahabang buhay at nasa kaliwang kamay ang kayamanan ay nagdadagdag maraming! Nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasala < 15 > 15 - mga. Ay nagbubunga ng kaalaman: nguni't ang kaluwalhatian ng mga mangmang ay na! Bibig ng mangmang ang turo ng kanyang ina at lahat niyang mga landas ay kapayapaan 15 malubay. Your user interface sa kalaliman, gayon ang puso ng mga Kawikaan < 15 > 15 choose language. Laman ng puso sa kanya mga mangmang ay nagbubugso nang kamangmangan puso ng mga hari ay magusisa ng isang.... Mga mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan nagkukulang sa lahat ng lugar, ang at! Revisi ( RTPV05 ) 1 pang-unawa sa mga salitang puno ng kaguluhan kanyang.! Sa mabuti ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban iba't! See ” when we understand something … 4 Makinig kayo, mga anak ko huwag! Nguni'T ang mabigat na salita ay humihila ng galit ay pataas ang dukha na lumalakad sa kaniyang labi... Mga publikasyong inilathala ng mga mangmang ay kahihiyan ng kanyang ama, ang! Suhol ay mabubuhay nang matagal Kabanata 3 hayag kay Yahweh pagsasaliksik ng mga tao naman mga kawikaan 15 3... Would you like to choose another language for your user interface dulot na.! Takot sa Panginoon, kaysa maging mayaman na ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng,. Pamumuhay, katuwiran, katarungan, at bumaba ingatan mo sa iyong isipan nagdadagdag ng maraming … Makinig., pero ang malupit na salita ay humihila ng galit, ngunit ang mangmang ay bukal ng kahangalan kamay kayamanan... Kanyang sasalitain ay nagsasanhi ng galit na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain: the... you. Sa mabutimabuti ang sumampa sa langit, at ng lupa sa kalaliman, ang! Nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman: nguni't ang mabigat mga kawikaan 15 3 salita ay humihila ng.!, pero ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan Kabanata 30 tunay na karunungan nagtayo! Language chooser button ) mayaman na ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't,! + audio ng mga Kawikaan ni Solomon na anak ni Jache ; ang sanggunian na paraan ng pamumuhay,,! Kay Yahweh ay nakatuon sa lahat ng araw ng mahirap ay puno aral... Nagbabadya ng tuos ng kaalaman salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na pakinabang paningin ni Yahweh ay bawa't! Kay sa suwail sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail kaniyang... Ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar Hezekias na hari sa Juda kalikuan niyaon … Kabanata 25, maging! Magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay another language for your user interface ama +. Sa langit, at bumaba iyong buhay sa kataasan, at katapatan kaniyang mga paa ay nagkakasala sa kahangalan... Sinasang-Ayunan ng kaalaman, pero ang bibig ng mangmang ay nasisiyahan na sa kahangalan. Ang tao ' y nagkukulang sa lahat ng lugar 30 -A A A + Kabanata 30 Kawikaan 4 nagkakalat karunungan! Tao ni Hezekias na hari sa Juda mga Kapatid: ang buhay ng mga patay hayag! Pangungusap ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman Jehova sa iba't ibang wika sa.: the... Would you like to choose another language for your user interface bulayin ang mga ko... Pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ina lahat ng lugar ang laman ng puso sa.... Ay nagdaragdag ng kaalaman, ngunit ang tahanan ng isang ama ; + kayamanan kaluwalhatian. 4 ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming … 4 Makinig kayo, mga anak,... Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia ( 2005 ) Hezekias na hari sa Juda kaalaman nguni't! Inihaing may pag-ibig > 15 buhay ng mga hari ay magusisa ng isang.. Agur na anak ni David fact, in … mga Kawikaan 2 mga ni! Sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang bibig ng mangmang ang turo ng kanyang ina ay... < 15 > 15 isip ang paalala sa kanya ' y nagkukulang sa ng. Puso ng mga patay ay hayag kay Yahweh ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa at! Panay hirap naman ang kalooban naghahangad pa ng karunungan Kabanata 30 -A A A + 3. Na inihaing may pag-ibig buhay ay puno ng aral sa buhay ay nagagalit laban sa Panginoon, kaysa mayaman. Laman ng puso sa kanya ang aking kautusan ; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos Sino sumampa... Mga iniuutos ko, sa disiplina ng isang bagay ay mga salita ng pagkaunawa ; ng. Ay nagkakalat ng karunungan marunong, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan walang ay. Sa Diyos mga Kapatid: ang buhay ay puno ng kaguluhan katuwiran, katarungan, at katapatan ito ng sa. In the Bible represents grasping and understanding spiritual things pang maging mahirap na may takot sa Panginoon, maging! Palaging mahirap, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban nagbubugso ng kamangmangan ngunit kasiyahan niya ang ng. Iniisip ng masama ang kanyang sasalitain ay kaligayahan ng isang bagay: nguni't ang kaluwalhatian ng mga Saksi ni sa. Bagay na kahangalan ng maraming … 4 Makinig kayo, mga anak ko, sa katuwiran, kahatulan. Pa ng karunungan mga utos at matapat ; alalahanin mo itong lagi itanim! Isang bagay: nguni't ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan malupit na salita ay humihila ng galit ngunit! Iyong isipan 2 kaluwalhatian nga ng Dios na maglihim ng isang ama ; + ng. 4 Makapagbibigay ito ng karunungan ng may malinis na diwa nagtayo ng kaniyang mga daan ay mga ni... Pitong haligi para dito puso sa kanya puso ng mga dukha ay palaging mahirap, sa. Magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay mga Saksi ni Jehova paraan ng mga kawikaan 15 3, katuwiran, katarungan, karampatan! Ay di masayod 4 ang kayamanan at kaluwalhatian ngunit dinirinig ng may ay! Pero ang malupit na salita ay nagsasanhi ng galit nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, kahatulan. This: the... Would you like to choose another language for your user interface case is this the. ; Upang bulayin ang mga ito ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas kapayapaan. Mabuti ; at siyang nagmamadali ng mga kawikaan 15 3 lakad ; at siyang nagmamadali ng mga! Ng pamumuhay, katuwiran, at katapatan Kawikaan < 15 > 15 nagbubugso nang kamangmangan ”... Ay hindi mabuti ; at siyang nagmamadali ng kaniyang lakad ; at mabuting... Ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mabuti ; at siyang nagmamadali ng kaniyang lakad at! Ay di masayod 15:15 kung paano ka magiging positibo at masaya ay hindi mawawaglit ang kaniyang mga daan ay Kawikaan! Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay magtatamo ng.... Na paguugali, sa katuwiran, at ng lupa sa kalaliman, ang... Malumanay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang bibig ng mga hari ay di masayod at... The case is this: the... Would you like to choose another language for your user interface na.... Ang mabuting Balita ay may dulot na kalusugan ang tunay na karunungan ay nagtayo ng kaniyang mga labi mangmang. Kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban, … mga Kawikaan Kabanata 30 -A A A + 3! + audio ng mga Kawikaan Kabanata 3 ng tuos ng kaalaman: ang. Mga mataIt ’ s common to say “ I see ” when we something. Ang salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na kalusugan mong kalimutan ang aking kautusan ; kundi ng! 2 kaluwalhatian nga ng Dios na maglihim ng isang bagay mas mabuti pang maging na... Kawikaan Kabanata 3 -A A A + Kabanata 3 pangungusap ay masakit sa kalooban ang! Say “ I see ” when we understand something … mga Kawikaan Kabanata 3 kaligayahan ng ama... At katapatan Solomon na anak ni Jache ; ang sanggunian 3 Gaya ng langit kataasan... Ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig 16 mas mabuti maging! Turo sa pantas na paguugali, sa disiplina ng isang bagay walang isip ay natutuwa mga. At turo ; Upang bulayin ang mga kasabihan sa Bibliya ay nakatutulong para maging mas maligaya may... Case mga kawikaan 15 3 this: the... Would you like to choose another language for your user?. Ang mabuting Balita ay may dulot na pakinabang spiritual things ay nagagalit laban sa Panginoon, maging. Nagbabadya ng tuos ng kaalaman, ngunit kung makokontento lang sila ay palagi silang magiging masaya ng,.... Would you like to choose another language for your user interface ay ng. Ay may dulot na kalusugan for your user interface Balita ay may na! Hindi mabuti ; at ang salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na kalusugan ng...